Випуск 3 (36), 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Борис О.П.
Удосконалення механізмів ліквідації великомасштабних лісових пожеж

Солошич І.О.
Дослідження впливу транспортної системи на шумову та вібраційну безпеку урбоекосистеми

Трускавецька І.Я.
Ентомокомплекс шкідників ягідних культур в умовах Броварського району Київської області

Тузяк Я.М.
Декоративний камінь як окрема категорія геотуристичних об’єктів: наукові підходи, прикладні засоби оцінки кам’яних ресурсів та їх родовищ для визначення статусу глобального (світового) надбання: світова і вітчизняна практика

Черба О.В.
Відбір екологічних показників для інтегральної оцінки антропогенного впливу на довкілля

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Патрушева Л.І.
Особливості просторово-часової організації гідрологічного моніторингу в Національному природному парку «Бузький Гард»

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Гвоздяк П.І., Домбровський К.О., Капарник А.І., Рильський О.Ф.
Розвиток гідробіонтів на/у занурених у стічну воду носіях ВІЯ при її очищенні за інтенсивної аерації

Захаренко М.О., Курбатова І.М., Тупицька О.М.
Характеристика ксенобіотиків водних екосистем

Касіянчук Д.В., Тимків М.М.
Гідрогеоекологічний аналіз басейну річки Прип’ять

Сапко О.Ю.
Аналіз виконання вимог європейського законодавства щодо управління водними ресурсами в Україні

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Ольховик Ю.О., Антонов А.В., Денисенко І.Ю., Веселівський Р.Б.
Деякі особливості захоронення солебітумного компаунду Рівненської АЕС

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Буглак О.В., Верховцев В.Г., Сущук К.Г., Тищенко Ю.Є., Задорожний Д.Б.
Радіоекологічна ситуація на території екзогенних інфільтраційних родовищ урану України та оцінка її впливу на довкілля

Вольвач О.В., Жигайло О.Л., Колосовська В.В., Костюкєвич Т.К.
Агроекологічна оцінка умов вирощування гороху в Запорізькій області України

Закорчевна Н.Б., Нагорнева Н.А.
Сучасний стан малої гідроенергетики в Україні

Пикало С.В., Демидов О.А., Юрченко Т.В., Рибка К.М., Харченко М.В., Прокопік Н.І.
Клітинна селекція зернових культур на стійкість до абіотичних стресорів у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла

Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Вплив погодних умов на формування врожаїв картоплі в Західному Поліссі

Шевченко Р.Ю.
Географія довкілля та природокористування в топоніміці м. Києва

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Воровка В.П., Яцентюк Ю.В., Копилова Т.В.
Гравітаційні взаємодії між ландшафтними рівнями Північно-Західного Приазов’я та їх екологічні наслідки

Русин І.Б., Медведєв О.В., Дячок В.В.
Вплив міжелектродної відстані на біоелектричні показники електробіосистем

Семененко Є.В., Тепла Т.Д.
Оцінка тривалості процесу фільтрації рідини зі сховища за наявності біотехногенного навантаження навкруги його периметру

Телюра Н.О.
Комплексна методика дослідження технологічних та організаційно-економічних інструментів управління природокористуванням

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Валерко Р.А., Герасимчук Л.О., Зозуля В.М.
Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров’я населення Житомирської об’єднаної територіальної громади

Гринцова Н.Б., Карпенко Л.І., Романюк А.М., Ходорова І.
Вплив забруднювачів водного середовища (важких металів) на морфологічні та морфометричні показники епіфіза щурів (особливості кореляційних взаємозв’язків)

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Гавриленко Н.О.
Підсумки інтродукції Allium obliquum L. у дендрологічному парку «Асканія-Нова»

Климчук О.О., Кратюк О.Л., Власюк В.П.
Тенденції функціонування консортивних зв’язків птахів у весняно-літній період під впливом напіввільного утримання мисливських тварин в умовах Центрального Полісся

Кравець Н.Б., Колісник Х.М., Грицак Л.Р., Прокоп’як М.З., Майорова О.Ю., Дробик Н.М.
Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro

Красовський В.В.
Врахування морфологічної будови пагонів зизифусу справжнього (Zizyphus jujuba Mill.) при вегетативному розмноженні щитком вприклад

Мартенюк Г.М., Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Гладич Н.О.
Забруднення важкими металами їстівних грибів роду Pleurotus у межах селітебних територій

Решетник К.С., Юськов Д.С., Сімонян Р.В.
Вивчення ростових та морфологічних параметрів міцелію Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. за дії LED-лазерів

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Цибуля М.М.
Продромус рослинності Національного природного парку «Мале Полісся»