Випуск 4 (37), 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Машков О.А., Іващенко Т.Г., Денисенко І.Ю.
Інтеграція аерокосмічних технологій в систему управління екологічною безпекою: аналіз сучасних проблем створення інтегрованих автоматизованих систем стратегічного екологічного оцінювання, оцінки впливу на довкілля, оцінки екологічних ризиків

Yue Zheng, Sheviakina N.A., Zagorodnia S.A., Kreta D.L., Radchuk I.V.
Geoinformation technologies for geoecological monitoring of urbanized water bodies

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Валерко Р.А., Герасимчук Л.О., Приходько А.П., Соболєва В.Г.
Суспільна думка щодо якості питної води та ризику для здоров’я населення в Україні

Гнедіна К.В.
Сучасні підходи до управління водними ресурсами та механізми їх екологічного моніторингу: досвід країн ЄС та України

Дзюбенко О.В.
Біоіндикаційні дослідження водних екосистем у межах міста Переяслав

Kulikova D.V.
Improvement of technology of industrial wastewater treatment the enterprises producing vegetable oils

Савенко М.В., Кривцова М.В., Федурця О.І.
Вплив антропогенного навантаження на структуру мікробіоценозу річки Уж (Україна)

Шахман І.О., Бистрянцева А.М.
Вплив якості річкової води на динаміку промислу у Дністровському лимані та в Кучурганському водосховищі

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Валовой О.І, Валовой М.О., Афанасьєв В.В.
Питання екології і реалізації відходів – перспектива розвитку гірничодобувної промисловості

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Ільїна В.Г., Чугай А.В., Солошич І.О.
Фактори формування продуктивності агроекосистем Одеської області в умовах зрошувального землеробства

ЕКОЛОГІЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Барштейн В.Ю., Блюм Я.Б.
Сторінки історії морської біології та екології в медальєрному мистецтві

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Боброва М.С., Голодаєва О.А., Коваль С.Ю., Мовчан С.В.
Особливості зміни значення показників прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах Elodea canadensis під впливом полютантів гідросфери

Пикало С.В., Демидов О.А., Юрченко Т.В., Прокопік Н.І., Харченко М.В., Рибка К.М.
Розроблення способів добору in vitro генотипів зернових культур на стійкість до несприятливих чинників довкілля

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Босак П.В.
Підвищення екологічної безпеки в лісах України

Васютинська К.А.
Оцінка урбогенного навантаження на територію і населення міст України обласного значення від викидів стаціонарних джерел забруднення повітря

Гунько С.О.
Показники міграції кадмію в культурбіогеоценозах урбанізованих територій м. Кам’янське

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т.
Геофізичні аспекти екологічного стану в Закарпатському внутрішньому прогині за 2020 рік

Кошелєв О.І., Кошелєв В.О., Кучеренко Ю.О., Копилова Т.В.
Шумове забруднення в місті Мелітополі та шляхи його зниження (2017–2018 рр.)

Tkachuk N.V., Zelena L.B., Mazur P.D.
A modern view at some dihydroxybenzoate-capped siderophores: ecological, technical and medical aspects

Шевченко Р.Ю.
Інтерпретація топографії урочищ еколого-атракційної дестинації міста Києва «Басейн ріки Либідь: Нова Забудова – Жилань – Солом’янка»

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Біушкін О.І.
Проблемні питання щодо вивезення побутових відходів установами, підприємствами, організаціями, що входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Тірон-Воробйова Н.Б., Романовська О.Р., Тімофєєва В.О.
Стале фінансування транспорту як прерогатива оновлення транспортної стратегії України

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Лінкевич О.О.
Еколого-біологічні особливості півонії трав’янистої (Рaeonia × hybryda hort.) за інтродукції в умовах Криворіжжя

Русин І.Б., Дячок В.В.
Залежність біоелектричних параметрів електробіосистем від площі електродів

ЗМІНА КЛІМАТУ

Ричак Н.Л., Кізілова Н.М.
Екологічні наслідки глобальних змін клімату на урбанізованих територіях

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Іванець О.Р.
Рід Diaptomus Westwood, 1836 (Copepoda : Calanoida : Diaptomidae) у дослідженнях професора А. Вежейського на теренах Галичини

Красовський В.В.
Зв’язок біоморфологічних та екологічних особливостей зизифусу справжнього (Zizyphus jujuba Mill.) за вегетативного розмноження щитком вприклад в умовах Лісостепу України

Новак В.В.
Синантропізація крука Corvus corax у регіоні Верхнього Побужжя

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Панькевич С.Г.
Оптимізація структури та рекреаційного використання природно-заповідного фонду Любомльського району Волинської області