1/2 2016 (12-13)

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Харламова О.В., Шмандій В.М., Ригас Т.Є.
Системний підхід до аналізу функціонування екологічної небезпеки та управління безпекою в умовах прородно-техногенного навантаження

Вознюк Н.М., Бебко З.З.
Закономірності формування гідрохімічного режиму поверхневих вод р. Горинь

Mityay I., Khomych V., Demchenco V.
Modern hydroecological state of Hordashovka reservoir of the Hirsky Tikych River

Хом’як І.В.
Динаміка надземної фітомаси під час автогенних сукцесій на перелогах для території Правобережного Полісся

Вознюк Н.М., Скиба В.П.
Природно-кліматичний фактор як регулятор гідрологічного стану водотоку (на прикладі р. Молочна)

Петрук В.Г., Стискал О.А.
Аналіз сучасних безпечних альтернатив дезінфекції питної води

Bondarchuk O., Petruk V., Tsvenko O.
Ecological safety of visual perception of natural and artificional environment

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Пудла О.І.
Роль держави у розвитку біогазових технологій та підвищенні рівня енергетичної незалежності України

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Sergiy Dubchak.
Accumulation of caesium by arbuscular mycorrhizal symbioses on a cellular level

Консуров М.О.
Визначення небезпечних та шкідливих чинників аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях

Кураева И.В.
Соединения тяжелых металлов в техногенно-загрязненных почвах

Гумницький Я.М., Дерейко Х.О., Симак Д.М.
Очищення газового середовища від діоксиду сірки хемосорбційним методом

Андрієвський В.З., Полякова І.О., Токаревський В.В., Турбаєвський В.В.
Проблеми поводження з побічними технологічними радіоактивними продуктами при виробництві ядерного палива в Україні

Кураева И.В., Локтионова Е.П., Сёмка Л.В., Войтюк Ю.Ю., Матвиенко А.В.
Влияние физико-химических свойств почв на подвижность тяжелых металлов

Мітков В.Б.
Розробка науково-методологічних основ комплексної оцінки впливу машинно-тракторних агрегатів на стан забруднення навколишнього середовища

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Савицька О.В., Циганок Є.Ю.
Проблеми природокористування в межах регіонального ландшафтного парку «Лиса гора» в уявленні мешканців міста Києва

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Ігнатко Т.І., Бобрик Н.Ю., Колесник А.В., Кривцова М.В.
Оцінка екологічного стану урбанізованих екосистем (на прикладі трав’яних газонів м.Ужгорода)

Грабак Н.Х.
Виробництво екологічно чистої продукції рослинництва в Україні: організаційні та технологічні аспекти

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОБЕЗПЕКИ

Бордун І.М., Пташник В.В., Сардига М.В., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К.
Флуоресценція розчинів альбумінуз наночастинками сполук металів

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Баран А.С.
Застосування універсальних мікробіологічних препаратів для очистки стічних вод

Мельниченко Г.М.
Динаміка пилку родини злакових (Poaceae) в атмосферному повітрі міста Івано-Франківськ

Пшибельський В.В.
Вплив промисловості на мозковий кровообіг у осіб чоловічої статі


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ