Випуск 3 (26), 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Гомеля М.Д., Степова О.В.
Оцінка корозійної активності мінералізованих пластових вод нафтових родовищ

Кияшко В.Т.
Екологія, теплозбереження та енергоефективність будівельних об’єктів

Бошкова І.Л., Волгушева Н.В., Солодка А.В., Бошков Л.З.
Дослідження теплообміну наскрізного потоку газу з щільним рухомим шаром гранульованого матеріалу

Тимошенко М.М., Рябуха Л.С.
Система екологічного контролю як чинник зменшення екологічної небезпеки (на прикладі Південно-Західної залізниці)

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Коляда М.К., Плаван В.П.
Раціональне використання вторинних продуктів тваринного походження відповідно до екологічного законодавства України та Європейського Союзу

Рудка Ю.О., Бондаренко О.Ю.
Сучасний стан флори узбіч автомобільних шляхів міжнародного значення Хмельниччини

ЗМІНА КЛІМАТУ

Шевчук С.І., Вишневський В.І.
Зміни зволоженості українського Полісся та їх наслідки

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Грановська Л.М.
Гідрологічні та гідрогеологічні особливості утворення і використання Нижньодніпровських пісків

Воровка В.П.
Парадинамічні взаємодії вітроенергетичних споруд у прибережній смузі моря

Адамчук В.В., Литвинюк Л.К., Дем’янюк О.С., Моргунов Е.І., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю.
Дослідження з виносу хімічних елементів із ґрунту в сівозміні

Хохлов А.В., Хохлова Л.Й., Купчик Л.А., Титаренко М.В.
Біосорбційний композит для детоксикації пестицидів у ґрунтах

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Павліченко В.І.
Лабораторна діагностика збудників малярії у неендемічному середовищі: США, Китаї, країнах Європи

Тертична О.В., Свалявчук Л.І.
Екологічні особливості формування популяцій ектопаразитів птиці за бройлерного виробництва

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Казначєєва М.С., Данилків О.М.
Дослідження стану компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи Hordeum vulgare L.

Василенко І.А., Скиба М.І., Чупринов Є.В.
Математична модель очищення циркулюючої води від ціанід-іонів

Верголяс М.Р.
Визначення токсичного впливу гербіцидів на тест-організми у воді

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Рибак М.П., Лук’янова В.В., Покиньчереда В.Ф., Йонаш І.Д.
Еколого-рекреаційна діяльність Карпатського біосферного заповідника як складник сталого розвитку

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Іванець О.Р.
Родина Daphniidae (cladocera) у палітрі гідробіологічної експозиції Бенедикта Дибовського на Галицькій крайовій виставці 1894 року

Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Коваленко С.Г.
Екологічні особливості та динаміка родини Айстрових у флорі міста Одеси за 100 років

Генсицький М.В., Кошелєв О.І.
Мінливість забарвлення і розмірів равлика степового плямистого (Xeropicta derbentina) в Північно-Західному Приазов’ї

Трускавецька І.Я.
Еколого-фауністичні особливості комах ряду Coleoptera на правобережжі Канівського водосховища у межах Черкаської області

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОБЕЗПЕКИ

Mashkov O., Zhukauskas S., Nigorodova S., Kosenko V.
Innovative approaches of using the methods for remote sensing of the earth for monitoring the ecological-technical condition of water ecosystems

Предун К.М.
Інноваційні технології проектування й експлуатації систем енергопостачання в контексті світових екологічних проблем

Поліщук М.М.
Мобільний робот для обслуговування паркових та лісних деревних масивів

Іваненко І.М., Кезікова Ю.Є., Кух А.А., Нагаєвська С.Д.
Композитний адсорбент-фотокаталізатор на основі активованого вугілля і титану (ІV) оксиду

Кравець В.А., Савченко Н.П., Трет’як А.В.
Підвищення екологічності систем накопичення енергії з використанням кінетичних енергонакопичувачів як акумулюючих пристроїв

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Виговська Г.П., Власюк Т.В.
Пріоритетні напрями використання відходів діяльності закладів громадського харчування

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Малюченко І.О.
Заповідна та рекреаційна складові частини соціоекологічної системи Кінбурнського півострова

Нєпєіна Г.В.
Екологізація економіки як один зі шляхів реалізації моделі сталого розвитку України

Хлівний О.М.
Фахові компетентності експерта-еколога як чинник дотримання принципів охорони довкілля

Шатрова О.О.
Екологічна безпека територій розробки родовищ бурштину

Максименко О.О.
Аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами деревообробного підприємства до встановлених нормативів на викиди

Бакуменко В.Г.
Освіта у сфері рибальства та аквакультури

Середа Р.М.
Екологічна безпека територій під час розробки родовищ руслових пісків

БІБЛІОГРАФІЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ