Випуск 6 (51), 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Бондар О.І., Риженко Н.О., Четвериков В.В., Коваль С.М., Россоха А.В.
Утворення та емісія стійких органічних забруднювачів у чорній та кольоровій металургії України

Васільєва Л.А., Шевчук Л.М., Герасимчук О.Л.
Передумови виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на території Житомирської області

Кірейцева Г.В., Хоменко С.В., Устименко В.І., Андреєва О.Ю., Палій О.В.
Звітність підприємств зі стійкого розвитку як інструмент розвитку екологічної відповідальності

Шибанова А.М., Руда М.В., Джумеля Е.А., Панчук П.Г.
Відновлення грунтового покриву і рослинних угруповань посттехногенних ландшафтів сірчаного кар’єру

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Valerko R., Herasymchuk L., Patseva I., Pokshevnytska T., Lukianova V.
Environmental safety of drinking water supply in rural settlement areas

Домбровський К.О., Єременко Т.С.
Оцінка компонентів екосистеми ставка рибогосподарського призначення

Копилов В.П., Попович В.В.
Аналіз фізико-хімічних досліджень гідрографічної мережі ріки Стир в межах міста Луцьк

Суходольська І.Л., Ковальова І.В.
Вміст сполук нітрогену у воді річки Стубелка та його вплив на фітопланктон

Улицький О.А., Пашкевич Л.П.
Використання штаму мікроводорості Chlorella vulgaris Polikarp для очищення прісних водойм від техногенних забруднень

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Васенко О.Г., Ієвлєва О.Ю., Міланіч Г.Ю., Божко Т.В., Мельніков А.Ю., Клочко Т.О.
Результати комплексного екологічного моніторингу довкілля української частини дельти Дунаю у 2022 році

Васенко О.Г., Карлюк А.А., Черба О.В.
Сучасний стан системи моніторингу довкілля в Україні

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Мельник-Шамрай В.В., Шамрай В.І., Пацева І.Г., Пацев І.С.
Землеустрій як інструмент управління земельними ресурсами в умовах екологізації землекористування

Rudenko S., Rudenko V.
Nature-resource potential of natural regions of Ukraine in present-day figures

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Боброва М.С., Голодаєва О.А.
Особливості зміни стану прооксидантно-антиоксидантної системи тканин насіння Zea mays L. залежно від тривалості зберігання

Vradii O.
Intensity of heavy metal contamination of fodder grain obtained in the conditions of the Right Bank Forest Steppe

Гришко В.М., Лисенко О.І., Ахмедова В.В.
Вплив іонів кадмію, нікелю, хрому та цинку на стійкість гібридів кукурудзи на початку ювенільного етапу розвитку рослин

Ільїна В.Г., Нікітін П.С.
Динаміка виносу біогенних елементів з площ, зайтятих під зернові та зернобобові культури в умовах Одеської області

Liashenko O., Khromykh N., Lykholat Yu.
Resource potential of the genus Sorbus L. Plants as source of metabolites with anti-inflammatory activity

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Микитась Д.О., Білоус М.А., Полушкін Ю.Ю., Іващенко Т.Г., Гунько С.О., Рець Є.Ю.
Розробка системи захисту навколишнього середовища від радіоактивно забруднених матеріалів (на прикладі колишнього ВО «ПХЗ»)

Натяжний Я.М., Лапінський А.В.
Екологічні аспекти застосування полігексаметиленгуанідин сукцинату

Сєрікова О.М.
Підвищення рівня екологічної безпеки резервуарів зберігання отруйних та легкозаймистих рідин при сейсмічних навантаженнях

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННИХ ДІЙ

Диняк О.В., Кошлякова І.Є.
Потенційна небезпека для довкілля та населення від нафтохімічного забруднення геологічного середовища в наслідок бойових дій

Спрягайло О.В., Безсмертна О.О., Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В., Осипенко В.В., Спрягайло О.А., Шевчик В.Л.
Перші кроки до оцінки впливу воєнних дій на стан об’єктів природно-заповідного фонду та їхнє біорізноманіття

ЗМІНА КЛІМАТУ

Грабко Н.В., Сафранов Т.А.
Особливості біокліматичних умов холодного періоду року на території Одеси

Пацева І.Г., Кагукіна А.М., Луньова О.В.
Тенденції зміни клімату Житомирщини

Пічура В.І., Потравка Л.О.
Просторово-часові закономірності формування кліматичних умов на території басейну річки Случ

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Beznosko I., Mudrak O., Havrylіuk L., Gorgan T.
Exometalobite of the varieties of cultural plants in allelopatic relationships with micromycetes of Fusarium Link Genus

Гетьман П.А., Фіцайло Т.В.
Екологія придорожніх лісосмуг Кіровоградської області

Гулай В.В.
Вплив жуків виду Cerambyx cerdo на стан збереження об’єктів природно-заповідного фонду м. Знам’янка Кіровоградської області

Іванець О.Р.
Фауністична характеристика і таксономічна структура коловерток (Rotifera : Rotatoria) торф’яних боліт Галичини у дослідженнях Людвіга Козара

Красовський В.В., Черняк Т.В.
Слива солодка Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb) в інтродукційних дослідженнях Хорольського ботанічного саду

Суслова О.П., Бойко Л.І.
Життєвий стан видів роду Acer L. в урбосистемах Степової зони України

Фіцайло Т.В.
Чагарникові угруповання з участю глодів

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кононов О.О.
Використання штучного інтелекту в методах біоіндикації та моніторингу антропогенного навантаження на прикладі Chat GPT та MS Copilot

Хрутьба Ю.С., Пацева І.Г., Хрутьба О.В.
Розробка наукових методів дослідження комплексної оцінки використання інформаційних технологій для управління взаємодіями в екопроєктах

ПИТАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Петровська М.А., Петровський С.В.
Органічне виробництво в Україні як пріоритетна складова сталого розвитку

Радкевич В.О., Кравець С.Г., Салій І.В., Радкевич О.П.
Сучасні професійні кваліфікації для сталого розвитку зеленої економіки

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Жицька Л.І., Хоменко О.М., Аліфанова Г.В., Бондаренко Ю.Г.
Екологічна оцінка ризиків для довкілля та динаміки використання стійких органічних забрудників у Черкаській області

Свердленко Д.О., Горбань В.В., Терещенко О.О.
Енергетичний аналіз функціонування екосистем м. Запоріжжя

Снітко Д.І., Золотарьова О.В.
Аналіз статистичних показників кримінальних правопорушень проти довкілля за 2018–2022 роки (за матеріалами Офісу Генерального прокурора України)