Випуск 2 (47), 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Кордуба І.Б., Патлашенко Ж.І.
Технетико-екологічний аналіз стану та перспективи світової енергетики

Kryvenko G.M.
Impact of non-isothermal oil pipelines on the environment

Kuznietsov S., Venher O., Grygorieva L., Semenchenko O., Bezpalchenko V., Ivkina E.
Gas cleaning from dust in a cyclone rotary device

Лубенська Н.О., Боднар О.І., Дятел О.О.
Концепція менеджменту шахтних вод RAG AG на шахтах Руру та Саару як модель для закриття шахт в Україні

Салій І.В., Яковенко Л.О., Гончаренко М.І., Фролов П.В.
Використання шахтних вод в якості джерела геотермальної енергії в умовах виробничих підприємств

Степова О.В., Степовий Є.Б.
Оцінка впливу на корозійний стан нафтопроводу поперечних макрогальванічних пар

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Безсонний В.Л.
Методика оцінки екологічного стану водойми на основі ентропійно зваженого індексу якості води

Маренков О.М., Барановський Б.О., Курченко В.О., Гудим Н.Г., Голуб І.В., Дрегваль І.В.
Гідроекологічна оцінка ділянки р. Самара поблизу с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області

Покшевницька Т.В., Лук’янова В.В., Смоляр В.В.
Технічні альтернативи реконструкції системи водовідведення

Сапко О.Ю., Кур’янова С.О.
Вплив антропогенних джерел забруднення на якість річки Південний Буг

Сердюк С.М., Довганенко Д.О.
Геоекологічний стан річки Оріль

Суходольська І.Л., Басараба І.В.
Вплив сполук нітрогену на формування угруповань фітопланктону озера Засвітське

Христецька М.В.
Якість води озера Світязь за вмістом хімічних елементів під впливом антропогенного навантаження

Шахман І.О., Бистрянцева А.М.
Оцінювання якості води річки Дніпро в межах Черкаської області

ЕКОЛОГІЯ УРБОСИСТЕМ

Суслова О.П., Бойко Л.І.
Видовий склад, екологічна та просторова структури паркового дендроценозу промислового міста в степовій зоні України

Яковишина Т.Ф.
Особливості оцінювання забруднення сполуками Pb ґрунтів урбоекосистем: на прикладі м. Дніпро

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Рудаков Л.М.
Оцінювання рівня екологічної безпеки хвостосховища радіоактивних відходів із застосуванням контрольних списків

Чернова О.Т., Кривенко Г.М.
Аналіз небезпек під час зберігання скраплених вуглеводневих газів

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Saranenko I.I.
Experience in using strategic analysis tools in determining the efficiency of agricultural land use

Юрченко Т.В., Демидов О.А., Пикало С.В., Харченко М.В.
Визначення яровизаційної потреби та фотоперіодичної чутливості новостворених сортів пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Григор’єв К.В., Алексєєва А.О., Макарова О.В., Григор’єва Л.І.
Оцінка показників радіоекологічного стану водойм за екосистемним принципом безпеки

Григор’єва Л.І., Алексєєва А.О., Макарова О.В., Буровицька Ю.М., Григор’єв К.В.
Екологічний моніторинг стану атмосферного повітря за індикативними вимірюваннями

Михайлов С.С., Квасов В.А.
Концепція комплексної системи моніторингу довкілля

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Поліщук Л.В.
Поширеність хітиназ GH19 у стрептоміцетів з Streptomyces griseus клади та відмінності їх організацій

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Гафіяк О.В., Симочко Л.Ю.
Інвазійна флора антропогенно трансформованих екосистем Карпатського регiону

Киричук Г.Є., Музика Л.В., Кушнір Л.С., Гордієнко М.В.
Вплив трематодної інвазії та низьких концентрацій іонів цинку на вміст окремих груп ліпідів в організмі Lymnaea stagnalis

Ковтун Т.І.
Сучасний стан рідкісних і зникаючих видів совкоподібних (Lepidoptera, Noctuoidea) приміської зони м. Житомир

Мартюхін А.В., Волошина Н.О.
Перспективи впровадження захисних огороджень та екодуків для безпечного пересування тварин через автодороги України

Mitra A., Chatterjee S., Dubchak S.V., Mudgal S., Gaur A., Srivastava K., Gupta D.K.
Consequences of selenium uptake in plants – a review

Павлишак Я.Я., Даньків В.Я., Коссак Г.М.
Аналіз флори «Лішнянського лісництва» (Дрогобицький район)

Солошенко В.С.
Аналіз таксономічної структури роду Ribes L. у зв’язку з інтродукцією у Правобережний Лісостеп України

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Пічура В.І., Домарацький Є.О., Потравка Л.О.
Застосування дистанційного зондування землі для дослідження вегетаційного розвитку гібридів соняшника за різних кліматичних умов зони Степу

Поштаренко А.В., Решетняк Л.Р.
Особливості використання біоенергетики в авіаційній галузі

Феденко Ю.М.
Структура, властивості, методи синтезу цинку (II) оксиду – перспективного екологічного каталізатора. Огляд літератури

Хом’як І.В., Коцюба І.Ю., Козин М.С., Василенко О.М., Гарбар Д.А.
Перспективи дистанційного дослідження запасів підземних вод Словечансько-Овруцького кряжу

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Долінська Н.Ф., Вітер О.В.
Аналіз стратегій поводження з твердими побутовими відходами в умовах Коростишівської територіальної громади

Іваненко О.І., Довголап С.Д.
Застосування феритного методу для знешкодження токсичних газових відходів

Хандогіна О.В., Дрозд О.М., Дядін Д.В.
Аналіз проведення стратегічної екологічної оцінки регіональних планів управління відходами

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Кратко О.В., Головатюк Л.М., Бондаренко Т.Є.
Вплив воєнних дій на водне, грунтове та повітряне середовище України