Випуск 4 (43), 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бондар О.І., Гандзюра В.П., Матвієнко М.Г.
Екобезпекова складова національної системи стійкості

Жук А.В., Мишілюк І.І.
Особливості мережі придорожніх екотонів захисного типу Чернівецької області

Пацева І.Г., Алпатова О.М., Демчук Л.І., Кірейцева Г.В., Левицький В.Г.
Сучасний стан навколишнього природного середовища в умовах впливу війни

Пилипчук О.Я., Висоцька Т.І., Пічкур Т.В., Савчук М.В., Сальникова А.В., Соловйова Л.М., Сорочинська О.Л.
Захист атмосферного повітря від забруднень залізничним транспортом

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Курбатова І.М., Захаренко М.О., Чепіль Л.В., Тупицька О.М.
Особливості метаболічних процесів у риб за дії ксенобіотиків

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Бойчун С.О., Мельніченко Д.С., Таранов В.В.
Моніторінг відносного вмісту нітратів у водах

Бондар О.І., Фінін Г.С., Шевченко Р.Ю.
Екологічні виклики воєнного часу: оцінка впливу на довкілля космічними системами дистанційного зондування та GPS-навігації

Курганевич Л.П., Андрейчук Ю.М., Бонішко О.С., Хавень В.В.
Моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання села поромів Волинської області

ЕКОЛОГІЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Заленська Є.А., Войтенко Л.В.
Індекси якості води: адаптація та використання для України

Суходольська І.Л., Басараба І.В.
Основні джерела надходження сполук нітрогену до водних екосистем

Шелюк Ю.С.
Оцінка складності структури фітопланктону різнотипних водних екосистем Українського Полісся

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Босюк А.С., Шестопалов О.В.
Аналіз сучасних технологій та методів очистки гальванічних стоків машинобудівних підприємств

Зубов А.О., Зубов О.Р.
Типологія, морфометрія і кількість породних відвалів вугільних шахт в Україні

Красова О.О., Павленко А.О.
Трансформація технотопів та територіальний розподіл екотопічних структур на залізорудних відвалах Кривбасу

Романюк О.І., Борецька І.Ю., Шевчик Л.З., Ощаповський І.В.
Розробка фіторемедіаційних композицій для очистки ґрунтів, забруднених нафтою та її похідними

Сібілєва О.В.
Якість автомобільних бензинів та дизельного пального на ринку України

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дзендзель А.Ю., Пида С.В.
Вплив рекультиванту композиційного Trevitan™ на продуктивність та якісний склад плодів помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.)

Маренков О.М., Єсіпова Н.Б., Шмагайло М.О.
Наукове обгрунтування рибогосподарської діяльності в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі

Питуляк М.Р., Питуляк М.В., Жулканич Б.М., Бартко С.Л.
Природно-екологічні особливості та сучасний стан землекористування в ОТГ Хмельницької області

Sukhov V.V.
Hydrogeological conditions of karst development in carbonate rocks within the Sviatohirsk brahianticlinal

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Кавчук І.М., Різничук Н.І.
Зелені насадження паркових екосистем Івано-Франківська

Красовський В.В., Федько Р.М., Черняк Т.В., Григоренко А.В.
Можливості інтродукції Feijoa Sellowiana O. Berg в лісостеп України: наукові та практичні підходи

Крупєй К.С., Скляренко А.В.
Аналіз типів пошкоджень листових пластинок деревних рослин комахами-шкідниками у промислових зонах м. Запоріжжя

Мудрак О.В., Дем’янюк О.С., Магдійчук А.П.
Гірничо-промислові ландшафти Правобережного Лісостепу як потенційні структурні елементи регіональної екомережі

Павлишак Я.Я., Даньків В.Я.
Аналіз адвентивної фракції флори Дрогобицького району

Суслова О.П.
Динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів асиміляційного апарату Juniperus media Melle ‘Mint Julep’ в міських насадженнях степової зони України

ЗМІНА КЛІМАТУ

Тесьолкіна Т.С., Лукашов Д.В.
Вплив кліматичних умов на швидкість мінералізації целюлози у лісовій підстилці Голосіївського лісу НПП «Голосіївський»

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Герасимчук Л.О., Валерко Р.А., Ярошенко Б.О., Члек О.М.
Загрози довкіллю внаслідок військових дій очима дітей

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Злобенко Б.П., Федоренко Ю.Г., Розко А.М., Ольховик Ю.О.
Альтернативні зв’язуючі для іммобілізації рідких органічних радіоактивних відходів

Пацева І.Г., Герасимчук О.Л., Кагукіна А.М.
Системний підхід управління відходами об’єднаних територіальних громад

Сталінська І.В.
Зменшення екологічного ризику полігонів твердих побутових відходів

Ushcats S.Yu., Mihelev I.L., Zholobenko N.Yu., Markina L.M.
Determination of morphological composition of municipal solid waste for mykolayiv city (Ukraine) and forecasting of their accumulation in the future

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Лисенко Г.М., Шульга О.О.
Санітарні вибіркові рубки у системі екологічного менеджменту (на прикладі Ічнянського національного природного парку)

Чипиляк Т.Ф.
Розвиток генеративної сфери сортів Нemerocallis L. Селекції Криворіжського ботанічного саду НАН України за кліматичних змін

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Горин О.І., Хатіб Іхаб, Ковальська Г.Б., Познанський Д.В., Чернік І.В., Боднар О.І.
Вплив екологічно реальних та субтоксичних концентрацій малатіону на нетаргетні організми (на прикладі Danio Rerio)

Поліщук Л.В.
Поширення хітиназних генів в геномах стрептоміцетів

Юрченко Т.В., Демидов О.А., Пикало С.В., Булавка Н.В., Пірич А.В., Гудзенко В.М.
Модифікація методу визначення фотоперіодичної чутливості сортів пшениці м’якої озимої в умовах Центрального Лісостепу України