1/2 2016 (14-15)

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ващенко В.М., Кордуба І.Б., Кризська Ю.М., Лоза Є.А.
Аналіз екологічної безпеки водойми-охолоджувача ЧАЕС в умовах смерчу і землетрусу

Вознюк Н.М., Копилова О.М.
Особливості біологічного аналізу якості води. Використання земноводних в якості індикаторів

Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Демків А.М.
Методика розрахунку видування 137Cs у Чорнобильській зоні відчуження після природних пожеж

Бєдункова О.О.
Диференційована оцінка якості поверхневих вод річок рівненської області

ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кащеев М.А., Влади В.А., Манзенко С.В., Кащеев Е.М.
Очистка агломерационных газов путем установки в габаритах коллектора инерционного аппарата «VAV», а также решения по достижению европейских норм выбросов в атмосферу

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Рудько Г.І., Савлучинський О.М.
Перспективи освоєння покладів сланцевого газу україни як складова енергетичної безпеки держави

Третяк А.М.
Економічна теорія власності на землю та інші природні ресурси: закон формування економічних відносин

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Машков О.А., Аль-Тамими Р.К.Н., Лами Д.Д.Х., Косенко В.Р.
Функціональна стійкість складних екологічно небезпечних динамічних об’єктів

Пласкальний В.В.
Антропогенна трансформація ландшафтів

ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО

Bondar O., Denysenko I.
Integrated research cleaning methods tubing polluted technogenically enhanced natural sources origin

Ларин А.Н., Гарбуз С.В., Ковалёв А.А.
Новый экологически безопасный процесс принудительной вентиляции резервуаров хранения светлых нефтепродуктов

Трохименко А.Г., Ященко Ц.Р., Магась Н.И.
Влияние шламовых массивов на окружающую среду и оценка возможности их фитомелиорации

РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Мележик О.В.
Оцінка стану парків-пам’яток садово-паркового мистецтва м. Києва

Гетьман В.І.
Національний природний парк “джарилгацький”

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОБЕЗПЕКИ

Задорожня Г.П., Паладченко О.Ф., Кваша Т.К.
Наукові дослідження інноваційного потенціалу за стратегічним пріоритетом “широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища”

Овезгельдиєв А.О., Прилипко А.И.
Модели и процедуры организационного управления биологическими ресурсами земли

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Анахов П.В.
Улучшение водного режима водохранилища за счет регулирования его глубины

Красовський В.В.
Інтродукція та особливості розмноження сортів унабі (zizyphus jujuba mill.) в лісостепу України

Лобунько А.В.
Землеустрій як основний механізм розподілу земель за основним цільовим призначенням у системі формування сталого землекористування

Безвербна О.В., Білик Т.І., Рибчак О.П.
Проблеми еколого-токсикологічного контролю рекреаційних водних об`єктів

Лебедева Е.С., Самохвалова А.И., Нестеренко Е.В.
Газообразные соединения в канализационных сетях как фактор экологической опасности труда

Мовчан М.М.
Окремі аспекти інституціолізації боротьби з деградацією земель та опустелюванням в україні


БІБЛІОГРАФІЯ


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ