1/2012 (1)

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

О.І. Бондар
«РІО+20» - шлях до сталого розвитку: оцінки та перспективи

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

А.М. Третяк
Теоретичні основи формування земельного капіталу як похідного від природного та людського

К.М. Ситник
Біотичне різноманіття: сучасний стан, близькі та віддалені перспективи збереження, знищення та збагачення

С.С. Руденко, Т.В. Морозова
Біомоніторинг селітебних територій за типом життєвої стратегії рослин Ranunculus Acris L.

ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

Загальні проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища

Н.О. Риженко
Біокумуляція Pb, Cd, Zn, Cu при імпактному забрудненні – екотоксикологічний критерій якості довкілля

В.В. Лукіша
Екологічні функції полезахисних лісових насаджень

В.Г. Петрук, С.М. Кватернюк, Ю.А. Гайдей
Контроль інтегральних параметрів якості поверхневих вод р. Південний Буг за характеристиками макрофітів

Екологія та економіка природокористування

С.И. Федоркин, В.С. Тарасенко
Оценка устойчивости эколого–социального экономического развития АР Крым

А.М. Третяк, В.М. Другак
Законодавчо–нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та прав користування землею в Україні

С.С. Костишин, С.С. Руденко
Інноваційні технології оцінки стійкості видів та екосистем

Екологія і виробництво

Г.І. Рудько, О.І. Бондар
Геологічні та екологічні аспекти газу метану вугільних родовищ

О.А. Мінаєв, В.К. Костенко
Вирішення екологічних і соціально–економічних проблем вугледобувної галузі шляхом раціонального використання надр

Проблеми еколого-збалансованого розвитку

В.В. Соловей
Методологія індустріального симбіозу – як складова концепції сталого розвитку промислових регіонів україни

С.Г. Білявський
Проблеми екологічної безпеки і збалансованого розвитку берегової зони і прибережних вод керченського півострова

Є.В. Костюшин, В.А. Костюшин
Розвиток збалансованого сільського господарства та основні шляхи збереження біорізноманіття в агроландшафтах

Г.Б. Марушевський, Ю.М. Саталкін
Проблеми формування понятійних основ Sustainable development

Ф.Д. Гамор
Природоохоронні території і сталий розвиток Карпат

Екологічна освіта

І.В. Лисакова
Культурологічний підхід як методологія формування екологічної культури у післядипломній екологічній освіті

К.В. Стецюк
Концепція освіти для збалансованого розвитку в нормативних джерелах

Сторінка молодого вченого

І.Д. Пушкарьова
Наукові і практичні основи системного підходу в екологічних дослідженнях


Хроніка наукових подій


Бібліографія